Услугата включва:
       1.Текущо почистване - подреждане и хигиенизиране на обитаваното от потребителя помещение- 5 лв./час
       2. Основно почистване на помещенията, обитавани от потребителя - 5лв./час
               - измиване на прозорци и врати в стаята на потребителя;
               - почистване на сервизните помещения;
               - почистване на кухненски уреди.
       3. Помощ за поддържане личната хигиена на потребителя - 5лв./час
               -  помощ при ежедневния тоалет и обличане;
               - помощ при къпане;
               - осигуряване на пране, химическо чистене, гладене.
       4. Хранене: 5 лв./час
               - приготвяне на храна;
               - подготовка и подпомагане при хранене;
              - сервиране и отсервиране.
       5. Битови услуги - 5лв./час
               - закупуване на хранителни продукти, хигиенни материали,
           лекарства и вещи от първа   необходимост за   потребителя (със средства на потребителя)
              - заплащане на ел.енергия, телефон, вода, данъци и прочие
          (със средства на потребителя на социалните услуги)
              - осигуряване на отоплителни материали за потребителя (със средства на потребителя)
              - цепене, внасяне и палене на печка през зимния сезон за отопление на стаята,
          обитавана от потребителя.

„1 – КОМПЛЕКСЕН ДОМАШЕН ПАТРОНАЖ” ЕООД 
гр.ПЛОВДИВ, бул. ”Санкт Петербург” № 59, Удостоверение No: 378583/02.07.2013г. от КЗЛД
Домашен патронаж

Домашен помощник
за възрастни

Личен асистент
за възрастни

Обществена
трапезария

Контакти