Домашен патронаж е форма на дългосрочно предоставяне на социални услуги в общността в съответствие със Закона и Правилника за социално подпомагане. 
Услугите включват:

  1. Приготвяне и доставка на храна до дома на абоната по предварително изготвено меню;
  2. Поддръжка на личната хигиена и хигиената в жилището на обслужваното лице;
  3. Помощ в общуването и осъществяване на социални контакти;
  4.Оказване на битови услуги - закупуване на храна и продукти, медикаменти и вещи от първа     необходимост със средства на абоната, заплащане на ел.енергия, вода, телефон и др.;
  5.Оказване на помощ и съдействие при изготвяне на документи за Дирекция ”Социално подпомагане”, общинска администрация, ТЕЛК, НЕЛК и др.;
  6.Съдействие при осигуряване на необходимите помощни средства при лица с увреждания.

Домашен патронаж

Домашен помощник
за възрастни

Личен асистент
за възрастни

Обществена
трапезария

Контакти
„1 – КОМПЛЕКСЕН ДОМАШЕН ПАТРОНАЖ” ЕООД 
гр.ПЛОВДИВ, бул. ”Санкт Петербург” № 59, Удостоверение No: 378583/02.07.2013г. от КЗЛД