Общи условия

I. ДЕФИНИЦИИ

1.При прилагане и тълкуване на разпоредбите на настоящите общи условия, посочените по-долу термини и изрази ще имат значение, както следва:

1.1.Vip mama- интернет магазин , собственост на „Ник експрес 2009ЕООД, дружество предлагащо на пазара хранителни стоки, което поддържа и притежава авторските права върху сайта www.1expresno.com

1.2. Сайт – интернет сайт, който е достъпен на адрес www.1expresno.com /детска кухня VIP MAMA

1.3. Потребител - всяко лице, което директно – чрез въвеждане на адреса или чрез избор на препратка от друг сайт, е осъществило доброволен достъп до Сайта и/или е използвало предлаганите от него информация и/или услуги;

1.4. Продукт – предлагани със средствата на Сайта стоки, в количество и качество, съгласно посоченото в Сайта;

1.5. Съдържание - информацията, данните, публикуваните мнения, текст, видео, фотоси, звук или всякакви други материали, публикувани и/или съставляващи част от оформлението на сайта;

1.6. Услуга – предоставяната посредством Сайта възможност за поръчване и доставка на предлаганите чрез него продукти, както и за публикуване на мнения, въпроси и др. във връзка с него.

II. ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

2.1.Доколкото част от предлаганите от сайта услуги съставляват сключване на договор за продажба от разстояние, по смисъла на чл. 48 и сл. от ЗЗП, Vip mama предоставя на потребителите на сайта следната информация:

2.2Доставчик по договорите за продажба от разстояние е „Ник експрес 2009ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 200529112, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул. „Хъшовска“ № 7 и място за работа с клиенти с адрес:

гр. Пловдив 4000 , ул.”Сергей Румянцев“ № 12

МОЛ Милко Стефанов Стефанов

2.3 "Ник експрес 2009" ЕООД е вписано в регистъра на администратори на лични данни

с Удостоверение № 373528

2.4. Основните характеристики на предлаганите на сайта продукти се съдържат в описанието на всеки конкретен продукт, както и в информационната част на сайта;

2.5 Цената на всеки представен на сайта продукт е крайна и включва всички данъци и такси;

2.6Стойността на доставката е предмет на допълнително уточнение за всеки конкретен случай;

2.7 Стойността на комуникационните услуги за връзка с офисите на "Ник експрес 2009" ЕООД не се изчислява по начин, различен от посочения в тарифния план съответния абонат;

2.8 Изпращането на поръчка за доставка на продукти, начина и сроковете за доставка, както и начина на заплащане са посочени в раздел IV на настоящите общи условия.

2.9 С приемане на настоящите общи условия, потребителят декларира, че се е запознал своевременно с посочената по-горе информация и всяко подаване на поръчка посредством сайта и/или подписване на документи при доставката на поръчаните продукти удостоверява своевременното му запознаване с тази информация и следва да се счита за дадено от негова страна съгласие за сключване на договор за продажба от разстояние.

III. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ

3.1.Потребителят се задължава да използва информацията и услугите, предоставени посредством сайта, добросъвестно и единствено съобразно с тяхното предназначение.

3.2. При ползване на услугите потребителят е длъжен:

- Да попълва коректна информация за себе си и за начините за връзка с него;

- Да подава поръчки за доставка единствено, когато има интерес от закупуване на продукта;

- Да използва услугите само лично, от свое име, без да се представя за друго лице;

3.3 При изпращане на съобщение по емейл за мнения и коментари, да не формулира, изпраща или предава по някакъв друг начин съдържание, което е незаконно, вредно, заплашващо, обиждащо, предизвикващо безпокойство, нараняващо, дискредитиращо, вулгарно, неприлично, клеветящо, нарушаващо конфиденциалността на трето лице или неприемливо от гледна точка на расови, етнически или други причини; да не използва възможностите за публикуване на коментари за изпращането на хиперлинкове към други сайтове и/или рекламно съдържание (лога, адреси, послания и др.);

3.4 Да не препраща получени от сайта съобщения с променени хедъри или други елементи и да не манипулира по друг начин идентификационните средства с цел, при публикуване на мнението си да завоалира произходът и/или вида на публикуваното съдържание;

3.5 Да не публикува съдържание, което няма право да предава по закон или в резултат на други договорни или поверителни отношения (като вътрешна информация, конфиденциална информация или информация относно нечия собственост, или която е предмет на споразумения за неразгласяване) ;

3.6 Да не публикува съдържание, което нарушава каквото и да е патентно, търговско, авторско или друго право на собственост на което и да е трето лице или организация;

3.7 Да не изпраща, публикува или да предава по друг начин материали, съдържащи компютърни вируси или друг компютърен код, файлове и/или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване;

3.8 Да не изследва, проучва и т.н. защитата на сайта, неговата уязвимост, уязвимостта на системата, сървъра или мрежата, без разрешение; да не нарушава сигурността на сайта; да не осъществява достъп до кода на сайта, до базата данни и/или др., както и достъп на ниско системно ниво до софтуера и/или хардуера, посредством който сайта функционира;

3.9 Да не осъществяват достъп до информация, подадена от друг потребител, предназначена за доставянето на поръчани от него продукти; както и да не променя съдържанието на публикувана или изпратена от друг потребител информация;

3.10 Да не осъществява действия, водещи или създаващи възможност за натоварване на хардуерно оборудване и/или инфраструктура, от която се ползва Сайта;

3.11 Да не извършва действия, създаващи опасност от нарушаване на възможността за пълноценно използване на сайта и предоставяните от него услуги от другите потребители;

3.12 Да не преследва, обижда или по друг начин да безпокои друг потребител, публикувал мнение в сайта;

3.13 Потребителят се задължава своевременно да уведомява Vip mama за всяко действие на друг потребител или трето лице, което му причинява неудобство или не е съобразено с добросъвестното използване на сайта, с услугите, които той предоставя, или с предлаганите чрез него продукти.

IV. ПОДАВАНЕ НА ПОРЪЧКА, ДОСТАВКА, ПЛАЩАНЕ И РЕКЛАМАЦИИ4.1 Заявки се дават всеки работен ден от 8ч. до 14ч. за следващия ден.

4.2 Заявки се изпълняват от понеделник до събота включително.

4.3 Заявки се дават на телефон 032 67 45 55 и GSM 0895 464 423 или на емейл vipmamavip@abv.bg

4.4 В случай на извънредни климатични условия, които не позволяват изпълнението на доставката в договореното време, Vip mama си запазва правото да измени часа и/или датата на доставката, при което ще информира потребителя за забавянето.

4.5 При получаване на стоката, потребителят е длъжен да прегледа опаковката и съдържанието й. В случай, че при прегледа бъдат констатирани липси, недостатъци или несъответствия Vip mama се ангажира да подмени получения продукт или да възстанови заплатената от потребителя цена.

4.6 В случай, че доставената стока е с нарушен външен вид, потребителят следва да изиска съставянето на протокол, установяващ това обстоятелство, след което същия да бъде предоставен на Vip mama

V. ЛИЧНИ ДАННИ

5.1. Приемайки настоящите Условия и въвеждайки лични данни чрез форма за подаване на заявка/поръчване на продукт в Vip mama, потребителят изрично се съгласява предоставените от него лични данни да бъдат съхранявани и обработвани от Vip mama Всички доброволно предоставени от потребителя данни, които го идентифицират, се съхраняват, обработват и използват от Vip mama за целите на предоставяните от Сайта услуги и за целите на маркетинга и рекламата на предлаганите продукти.

5.2. Vip mama гарантира, че личните данни на потребителя няма да бъдат предоставяни на трети лица с цел рекламирането пред потребителя и без негово съгласие на продукти и услуги.

5.3. Vip mama си запазва правото да използва и/или разкрива лични данни и/или IP адресите, от които потребителят е осъществявал достъп до сайта, за разкриване идентичността му в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, на нареждане на държавен орган или за да се спазят настоящите условия и/или интересите на 1expresno.com.

5.4. Личната кореспонденция на потребителите е неприкосновена.

5.5. Съобразно Закона за защита на личните данни, потребителят има право на достъп и корекция на собствените си лични данни, въведени в базата данни на Vip mama, при ползване на услугите.

5.6. С приемането на настоящите общи условия, потребителят декларира съгласието си, Vip mama да съхранява и обработва въведените от него данни (включително и лични), като има право свободно да ги използва при предоставянето на услугите, за маркетингови цели и др.

VI. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА НА Vip mama

6.1. Vip mama не носи отговорност за евентуално възникнала невъзможност да бъде осъществен достъп до сайта или данните от него да бъдат пренесени на персоналния компютър на потребителя, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на сайта; Vip mama не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на услугите, вследствие несъвместимост и/или неправилна експлоатация на ползваното от потребителя оборудване.

6.2. Vip mama се стреми да поддържа актуална информация от източници, които счита за достоверни. Представената на сайта информация има за цел улесняването на потребителите при формиране на мнение за предлаганите продукти и не съставлява препоръка за закупуването им, гаранция за действието и ефекта от използването им. Vip mama не гарантира, че използваната информация е достоверна, доколкото същата може да бъде променена, опровергана или потвърдена от източниците, от които е получена или от други източници.

6.3. Vip mama не носи отговорност за съдържание, което при достъп до сайта става публично достояние и/или се предава конфиденциално. Отговорността за това се носи изцяло от потребителя, и/или трето лице, което е публикувало, изпратило или попълнило по друг начин сайта с това съдържание и/или по чието желание това съдържание е попълнено, включително и за грешки и пропуски в него.

6.4. Vip mama няма задължението да контролира съдържанието, което потребителите на сайта и/или трети лица попълват, изпращат и разпространяват при ползване на услугите и поради това не гарантира точността, целостта, верността или характера на това съдържание.

6.5. Vip mama не отговаря за съдържание на други страници, хиперлинкове за които са публикувани на Vip mama

6.6. В случаите, в които сайта съдържа хиперлинкове, сочещи към други сайтове, Vip mama не носи отговорност за съдържанието на тези сайтове и произтеклите от посещението им вреди и/или пропуснати ползи.

6.7 Vip mama не носи отговорност за действията на други потребители, доставчици на услуги и лица;

6.8. Vip mama не носи отговорност за получаването/не получаването от потребителя на поръчани от него продукти, в случаите в които невъзможността поръчката да бъде изпълнена не се дължи на виновни действия на Vip mama;

VII. ПРАВА НА Shop24 ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИТЕ

7.1. Vip mama има изключително право, по своя преценка, едностранно да променя правилата за достъп и ползване на Сайта и/или предоставяните чрез него услуги.

7.2. Vip mama има изключителното право да променя публикуваното в сайта съдържание, оформлението на самия сайт и домейна, чрез който той е достъпен в интернет.

7.3. Vip mama има изключителното право, по своя преценка, да ограничава и/или прекратява достъпа до сайта и предлаганите от него услуги на потребители, както и да заличава публикувана от тях информация, в случаите в които със своите действия те са нанесли или са създали възможност да бъдат нанесени вреди на потребители на сайта и/или на Vip mama

7.4. Vip mama има право свободно и по своя преценка да изпраща на всеки потребител системни съобщения, както и маркетингови и рекламни съобщения, в случай че те изрично не заявят нежеланието си за това.

VIII. ДРУГИ

8.1. Цялата информация, съставянето и подредбата на Vip mama, както и самото име са защитени от Закона за авторското право и сродните му права и от закона за Марките и географските означения. Всяка употреба извън този смисъл - публикуване на текст или част от текст на друго място без знанието на лицето, притежаващо авторските права; захранването на бази данни с комерсиална цел; разпространяването на информация под каквато и да е форма, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия или друга информационна среда; и всяка форма на комерсиално използване – е позволена единствено с изричното писмено съгласие на Vip mama.

8.2. Настоящите условия уреждат взаимоотношенията между потребителите и Vip mama. При достъп до сайта и/или използване на услугите, потребителят се задължава да спазва настоящите условия, както и всички други разпоредби на българското и международното законодателства, дори последните да не са упоменати в настоящите условия.

8.3. Vip mama има право едностранно, по своя преценка да променя настоящите общи условия. Промяната се довежда до знанието на потребителите чрез поставянето на съобщение за това в сайта, както и поместване на актуалния след промяната текст на общите условия, без да е необходимо изричното уведомяване на потребителите.

8.4. С осъществяване на достъп до сайта, разглеждането му и/или кликване върху която и да е хипервръзка, разположена на сървъра, на който той се намира, потребителят декларира, че е съгласен с настоящите общи условия и се задължава да ги спазва, независимо от това, дали се ползва от някоя от предоставяните от сайта услуги.